سوالات مرحله اول و دوم  هفدهمین المپیاد کامپیوتر برای دانلود.

لطفا نظرتون راجع به سوالات رو بگین.


مرحله اول


مرحله دوم