سلام.


سوالای نظریه اعداد مرحله ۳ رو گذاشتم.


save target as کنید.


دانلود کنید